فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

118. توکل بر خدا

هو حسبنا و نعم الوکیل!
خدای بزرگ برای ما کافی است و بهترین وکیل است. (118)

119. بی همتایی در خلقت

لم یستعن علی خلقها بأحد من خلقه
در آفرینش موجودات از هیچ یک از آفریدگانش کمک نگرفته است. (119)

120. راز و نیاز با خدا

اذا ناجیته علمی نجواک.
زمانی که با او راز و نیاز می کنی، آن را می داند. (120)