فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

117. خداوند بینا است

بصیر اذ لا منظور ألیه من خلقه
(خداوند متعال) بیناست، حتی زمانی که مخلوقاتش وجود نداشته باشند که مورد نظر قرار گیرند. (117)

118. توکل بر خدا

هو حسبنا و نعم الوکیل!
خدای بزرگ برای ما کافی است و بهترین وکیل است. (118)

119. بی همتایی در خلقت

لم یستعن علی خلقها بأحد من خلقه
در آفرینش موجودات از هیچ یک از آفریدگانش کمک نگرفته است. (119)