فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

116. هیچ چشمی خدا را نمی بیند

لم یدرکک بصر، ادرکت لابصار.
هیچ چشمی تو را در نمیابد، ولی تو دیده ها را در می یابی (و دیدگان ما از دین آن ها عاجز است.) (116)

117. خداوند بینا است

بصیر اذ لا منظور ألیه من خلقه
(خداوند متعال) بیناست، حتی زمانی که مخلوقاتش وجود نداشته باشند که مورد نظر قرار گیرند. (117)

118. توکل بر خدا

هو حسبنا و نعم الوکیل!
خدای بزرگ برای ما کافی است و بهترین وکیل است. (118)