فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

109. شناخت خدا بدون چشم

المعروف من غیر رویة، و الخالق من غیر منصبة
خداوندی که بدون این که دیده شود شناخته شده و بدون رنج و زحمت آفریننده موجودات است. (109)

110. ندریدن پرده ء انسانیت در برابر خدا

لا تهتکوا أستارکم عند من یعلم اسرار کم
(ای مردم)! پرده خود را در پیش که رازهای شما را نیک می داند ندرید. (110)

111. ترس از خدا

أیها الناس! اتقوا الله الذی ان قلتم سمع، و ان اضمرتم علم
ای مردم! بترسید از خدایی که اگر سخن بگویید می شنود، و اگر مخفی کنید می داند. (111)