نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

107. سخن گفتن و خواسته های الهی

قول و لا یلفظ... و یرید و لا یضمر
سخن می گوید اما نه با تلفظ کردن... و می خواهد اما خواست او با اندیشه و تدبیر درونی همراه نیست. (107)

108. خدا صداها را می شنود

یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، و معاصی العباد فی الخلوات، و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، و تلاطم المأء بالریاح العاصفات خدای بزرگ صدای جانوران وحشی را در بیابان ها و گناهنا بندگان را در خلوت ها و آمد و شد ماهیان را در دل دریاها و بر هم خوردن آب (دریاها) را از بادها سخت می داند. (108)

109. شناخت خدا بدون چشم

المعروف من غیر رویة، و الخالق من غیر منصبة
خداوندی که بدون این که دیده شود شناخته شده و بدون رنج و زحمت آفریننده موجودات است. (109)