فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

105. خدای ازلی و ابدی

لم ترک العیون فتخبر عنک، بل کنت قبل الواصفین من خلقک. أنت الابد لا أمد لک، و انت المنتهی فلا محیص عنک، و أنت الموعد فلا منجی منک الا ألیک. سبحانک ما أعظم شأنک! سبحانک ما اعظم ما نری من خلقک
چشم های آفریدگان تو را ندیده اند تا از تو خبر دهند، بلکه پیش از آن که آفریدگانت تو را توصیف کنند بوده ای. تو یک موجود ازلی و ابدی هستی و برایت انتهایی نیست و تو پایانی هستی که جز بازگشت به سوی تو راهی نیست. و عده گاهی هستی که از (حکم) تو گریزی نیست جز به سوی تو. (پروردگار!) پاک و منزهی چه بزرگ است مقام تو! و چقدر عظیم است آنچه از آفریدگانت می بینیم. (105)

106. ندیدن خدا با چشم

لم یدرکک بصر، ادرکت لابصار
هیچ چشمی تو را در نیابد (بلکه) تو دیدگان را درمی یابی. (106)

107. سخن گفتن و خواسته های الهی

قول و لا یلفظ... و یرید و لا یضمر
سخن می گوید اما نه با تلفظ کردن... و می خواهد اما خواست او با اندیشه و تدبیر درونی همراه نیست. (107)