فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

99. قدرت ازلی

قادر اذ لا مقدور
قادر بوده در زمانی که مقدوری نبوده است (قدرت ازلی و از صفات ذاتی خدا است). (99)

100. نحوه ء تکلم الهی

الذی کلم موسی تکلیماً، و أراه من آیاته عظیماً. بلا جوارح و لا أدوات، و لا نطق و لا لهوات
کسی که موسی علیه السلام سخن گفت، سخن گفتنی و برخی از نشانه های بزرگ خویش را بدو نمایاند، بی آن که اندامی و ابزاری و نطقی و زبانچه ای داشته باشد. (100)

101. صداقت و عدالت خدای تعالی

فی صفُة الله سبحانه: الذی صدق فی میعاده، و ارتفع عن ظلم عباده، و قام بالقسط فی خلقه
خداوندی که در وعده خود صادق است و بالاتر و بی نیازتر از آن است که ستمی بر بندگانش روا بدارد، عدالت را در میان بندگانش برپا نمود. (101)