فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

95. قدرت خداوندی

لا ینقص سلطانک من عصاک، و لا یزید فی ملک من أطاعک، و لا یرد أمرک من سخط قضاءک
خدایا! کسی که تو را معصیت کند از قدرتت کم نمی شود، و کسی که تو را اطاعت کند بر حکومتت افزون نگردد، و کسی که از قضاوتت ناخرسند باشد، فرمانت را بر نمی گرداند. (95)

96. ناتوانی هر توانا

کل قادر غیره یقدر و یعجز.
هر توانایی، جز او آمیخته ای از توانایی و ناتوانی است. (96)

97. دو صفت خدا

ان الامر بالمعروف، و النهی عن المنکر، لخلقان من خلق الله سبحانه؛ و أنهما لا یقربان من أجل، و لا ینقضان من رزق
به راستی که امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است که نه مرگ کسی را نزدیک می کنند و نه از روزی کسی می کاهند. (97)