فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

87. عجز توصیف

لا تقع الاوهام له علی صفة، و لا تعقد القلوب منه علی کیفیة
اوهام، به درک صفت از او نمی رسد و دل ها به کیفیتی از او پی نمی برد. (87)

88. علم به اشیاء

احال الاشیاء لا وقاتها... عالماً بها قبل ابتدائها
پدید امدن اشیاء را به زمان خودشان موکول کرد... و پیش از آن که پدیدشان آورد به آن ها علم داشت. (88)

89. اندیشیدن در ذات خدا

الظاهر بعجائب تدبیره للناظرین، و الباطن بجلال عزته عن فکر المتوهین
بر اثر شگفتی های تدبیرش، برای بینندگان آشکار است به سبب شکوه عزتش از اندیشه و اوهام اندیشندگان پنهان است. (89)