فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

77. در زمان نگنجد

لم یتقدمه وقت و لا زمان.
مسبوق به هیچ وقت و زمانی نمی باشد. (77)

78. دانای هر چیز

یعلم عجیج الوحوش فی الفوات، و معاصی العباد فی الخلوات، و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، و تاطلم الماء بالریاح العاصفات
آوای و حوش در بیابان ها و گناهان بندگان در خلوت ها و آمد و شد نهنگ ها
در دریاهای بزرگ و بر هم خوردن آب ها از بادهای سخت را می داند. (78)

79. پیشی بر زمان و مکان

لا تصحبه الاوقات، و لا ترفده الادوات. سبق الاوقات کونه، و العدم وجوده، و الابتداء أزله
زمان ها با او همراه نیستند و ابزارها کمک و یاری اش نمی رسانند. بودنش بر زمان ها پیشی دارد و هستی اش و ازلی کلمه (از چه وقت) از ملک بی آغازی و قدم خارج می شود. (79)