نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

71. بی حدی خداوند

... الاحد بلا تأویل عدد.
او یکی است، اما نه آن یکی که از مقوله عدد است. (71)

72. اولین و آخرین چیز

الحمد لله الاول قبل کل أول، و الاخر بعد کل آخر، و باولیته وجب أن لا اول له، و باخریته وجب أن لا آخرله
سپاس و ستایش خدای را که اول است پیش از هر اولی و آخر است بعد از هر آخری و به سبب اول بودنش لازم است که او را آغازی نباشد و به سبب آخر بودنش واجب است که او را پایان و آخری نباشد (72)

73. نه ابتدا دارد و نه انتها

الاول الذی لاغایة له فینتهی، و لا آخر له فینقضی
اولی است که پایانی ندارد، تا به نهایت رسد و او را آخری نیست که پایان پذیرد. (73)