فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

71. بی حدی خداوند

... الاحد بلا تأویل عدد.
او یکی است، اما نه آن یکی که از مقوله عدد است. (71)

72. اولین و آخرین چیز

الحمد لله الاول قبل کل أول، و الاخر بعد کل آخر، و باولیته وجب أن لا اول له، و باخریته وجب أن لا آخرله
سپاس و ستایش خدای را که اول است پیش از هر اولی و آخر است بعد از هر آخری و به سبب اول بودنش لازم است که او را آغازی نباشد و به سبب آخر بودنش واجب است که او را پایان و آخری نباشد (72)

73. نه ابتدا دارد و نه انتها

الاول الذی لاغایة له فینتهی، و لا آخر له فینقضی
اولی است که پایانی ندارد، تا به نهایت رسد و او را آخری نیست که پایان پذیرد. (73)