فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

66. خدا همه جا هست

فی صفة الله سبحانه: و انه لبکل مکان، و فی کل حین و أوان، و مع کل انس و جان
در وصف خدای سبحان می فرماید: او در هر جا و در هر زمانی و با هرانس و جنی هست. (66)

67. عفو با بردباری

فی عظمة الله أمرة قضاء و حکمة، و رضاه أمان و رحمه، یقضی بعلم، و یعفو بحلم
درباره عظمت خدا می فرماید: فرمان خدا حتمی و مجری و مطابق با مصلحت است و خشنودی او ایمنی و رحمت است، از روی دانایی حکم می کند و با بردباری بخشد. (67)

68. آشکار بودن خدا

الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، و الظاهر لقلوبهم بحجته
ستایش خدایی را که با آفرینش موجودات برای جهانیان آشکار گشته و بر برهان خویش در دل های آنان نمودار است. (68)