فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

65. عظمت عفو الهی

ان الله تعالی یسائلکم معشر عباده عن الصغیرة من اعمالکم و الکبیرة، و الظاهرة و المستوردة، فان یعذب فانتم اظلم، و ان قعف فهو أکرم
ای جماعت بندگان خدا! همانا! خدای تعالی از کارهایی ریز و درشت و بی پرده و در پرده شما باز خواستتان می کند. آن گاه، اگر کیفرتان دهد شما بیش از این ها ستمکار بوده اید و اگر گذشت کند او بیش از آن بخشایشگر است. (65)

66. خدا همه جا هست

فی صفة الله سبحانه: و انه لبکل مکان، و فی کل حین و أوان، و مع کل انس و جان
در وصف خدای سبحان می فرماید: او در هر جا و در هر زمانی و با هرانس و جنی هست. (66)

67. عفو با بردباری

فی عظمة الله أمرة قضاء و حکمة، و رضاه أمان و رحمه، یقضی بعلم، و یعفو بحلم
درباره عظمت خدا می فرماید: فرمان خدا حتمی و مجری و مطابق با مصلحت است و خشنودی او ایمنی و رحمت است، از روی دانایی حکم می کند و با بردباری بخشد. (67)