فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

59. خدا لطیف است

لطیف لا یوصف لالخفاء.
لطیف است، اما به خفا و ناپیدایی وصف نمی شود. (59)

60. در خواست گذشت از خدا

اللهم احملنی علی عفوک، و لا تحملنی علی عدلک
بار خدایا! با من از روی گذشت خویش رفتار کن، نه از روی دادگری ات. (60)

61. اعتراف هستی به خدا

الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، و دلت علیه اعلام الظهور، و امتنع علی عین البصیر؛ فلا عین من لم یره تنکره، و لا قلب من أثبته یبصره، سبق فی العلو فلا شی ء العی منه، و قرب فی الدنو فلا شی ء اقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شی ء من خلقه، و لا قربه ساواهم فی المکان به. لم یطلع العقول علی تحدید صفته، و لم یحجبها عن واجب معرفته، فهو الذی تشهد له اعلام الوجود، علی اقرار قلب ذی الجحود
ستایش خدایی را که به امور پنهانی داناست و نشانه های آشکاری بر هستی او گواه اند و دین او با دیدگان بینایی ظاهری ممکن نیست، پس، نه چشمی که او را ندیده است انکارش می کند و نه دلی که هستی او را تباه می کند به کنه ذاتش پی می برد... اوست آن که نشانه های هستی بر اقرار باطنی منکران او گواهی می دهد. (61)