فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

55. ذلت هر چیزی جز خدا

کل عزیز غیره ذلیل.
هر عزیزی، جز او، ذلیل است. (55)

56. خدا تنها قوی

کل قوی غیره ضعیف.
هر نیرومندی، جز او ناتوان است. (56)

57. در همه جا هست و نیست

فی صفة الله سبحانه: و لا کان فی مکان فیجوز علیه الانتقال
در توصیف خدای سبحان می فرماید: در جایی نیست تا جا به جا شدن در حق او روا باشد. (57)