فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

54. بیناست اما...

بصیر لا یوصف بالحاسة.
بیناست، اما به داشتن حس بینایی وصف نمی شود. (54)

55. ذلت هر چیزی جز خدا

کل عزیز غیره ذلیل.
هر عزیزی، جز او، ذلیل است. (55)

56. خدا تنها قوی

کل قوی غیره ضعیف.
هر نیرومندی، جز او ناتوان است. (56)