فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

53. عظمت و نزدیکی خدا به مخلوقات

سبق فی العلو فلا شی ء أقرب منه فلا استعلاوه باعده عن شی ء من خلقه، و لا قربه ساواهم فی المکان به
در بلند مرتبگی بر همه چیز پیشی گرفته و چیزی برتر و بلند مرتبه تر از او نیست. نزدیک از هر چیزی است و نزدیک تر از او چیزی نیست. نه برتری اش او را از آفریدگانش دور کرده، و نه نزدیکی اش آن ها را در مکان با او برابر کرده است. (53)

54. بیناست اما...

بصیر لا یوصف بالحاسة.
بیناست، اما به داشتن حس بینایی وصف نمی شود. (54)

55. ذلت هر چیزی جز خدا

کل عزیز غیره ذلیل.
هر عزیزی، جز او، ذلیل است. (55)