فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

51. خدا بینا است!

کل بصیر غیره یعمی عن خفی الالوان و لطیف الاجسام
هر بینایی، جز او از دیدن رنگ های ناپیدا و اجسام ناتوان است. (51)

52. خدا عزیز است

الحمد لله الذی لبس العز و الکبریاء: و اختار هما لنفسه دون خلقه
سپاس و ستایش خدای را سزد که ردای عزت و کبریا پوشیده و این دو صفت را برای خویش برگزید نه برای مخلوقش. (52)

53. عظمت و نزدیکی خدا به مخلوقات

سبق فی العلو فلا شی ء أقرب منه فلا استعلاوه باعده عن شی ء من خلقه، و لا قربه ساواهم فی المکان به
در بلند مرتبگی بر همه چیز پیشی گرفته و چیزی برتر و بلند مرتبه تر از او نیست. نزدیک از هر چیزی است و نزدیک تر از او چیزی نیست. نه برتری اش او را از آفریدگانش دور کرده، و نه نزدیکی اش آن ها را در مکان با او برابر کرده است. (53)