فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

50. در وصف خدای سبحان

فی صفةُ الله سبحانه: أرانا من ملکوت قدرته، و عجائب ما نطقت به آثار حکمته، و اعتراف الحاجة من الخلق الی أن یقیمها بمساک قوته، مادلنا باظطرار قیام الحجة له علی معرفته، فظهرت البدائع التی احدثها آثار صنعته، و أعلام حکمته، فصار کل ما خلق حجة له و دلیلاً علیه
در وصف خدای سبحان می فرماید: از ملکوت قدرت خویش و شگفتی هایی که نشانه های حکمتش گویای آنهاست، چنان به ما نشان داد که این حجت ها و براهین وجود او لاجرم ما را به شناخت وی رهنمون می شوند. پس، بدایعی که آثار آفرینش او و نشانه های حکمتش پدید آورده اند آشکار است و آن چه آفریده حجت او و دلیل و راهنما به سوی او هستند. (50)

51. خدا بینا است!

کل بصیر غیره یعمی عن خفی الالوان و لطیف الاجسام
هر بینایی، جز او از دیدن رنگ های ناپیدا و اجسام ناتوان است. (51)

52. خدا عزیز است

الحمد لله الذی لبس العز و الکبریاء: و اختار هما لنفسه دون خلقه
سپاس و ستایش خدای را سزد که ردای عزت و کبریا پوشیده و این دو صفت را برای خویش برگزید نه برای مخلوقش. (52)