فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

48. شنوا اما نه با ابزار

... السمیع لا بأداة.
خدا شنواست؛ اما نه به واسطه ابزار شنیدن. (48)

49. عزت بخشیدن ذلیلان

فی صفُة الله سبحان: عز کل ذلیل
امام علی علیه السلام در وصف خدای سبحان می فرماید: عزت بخش هر ذلیل است. (49)

50. در وصف خدای سبحان

فی صفةُ الله سبحانه: أرانا من ملکوت قدرته، و عجائب ما نطقت به آثار حکمته، و اعتراف الحاجة من الخلق الی أن یقیمها بمساک قوته، مادلنا باظطرار قیام الحجة له علی معرفته، فظهرت البدائع التی احدثها آثار صنعته، و أعلام حکمته، فصار کل ما خلق حجة له و دلیلاً علیه
در وصف خدای سبحان می فرماید: از ملکوت قدرت خویش و شگفتی هایی که نشانه های حکمتش گویای آنهاست، چنان به ما نشان داد که این حجت ها و براهین وجود او لاجرم ما را به شناخت وی رهنمون می شوند. پس، بدایعی که آثار آفرینش او و نشانه های حکمتش پدید آورده اند آشکار است و آن چه آفریده حجت او و دلیل و راهنما به سوی او هستند. (50)