نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

48. شنوا اما نه با ابزار

... السمیع لا بأداة.
خدا شنواست؛ اما نه به واسطه ابزار شنیدن. (48)

49. عزت بخشیدن ذلیلان

فی صفُة الله سبحان: عز کل ذلیل
امام علی علیه السلام در وصف خدای سبحان می فرماید: عزت بخش هر ذلیل است. (49)

50. در وصف خدای سبحان

فی صفةُ الله سبحانه: أرانا من ملکوت قدرته، و عجائب ما نطقت به آثار حکمته، و اعتراف الحاجة من الخلق الی أن یقیمها بمساک قوته، مادلنا باظطرار قیام الحجة له علی معرفته، فظهرت البدائع التی احدثها آثار صنعته، و أعلام حکمته، فصار کل ما خلق حجة له و دلیلاً علیه
در وصف خدای سبحان می فرماید: از ملکوت قدرت خویش و شگفتی هایی که نشانه های حکمتش گویای آنهاست، چنان به ما نشان داد که این حجت ها و براهین وجود او لاجرم ما را به شناخت وی رهنمون می شوند. پس، بدایعی که آثار آفرینش او و نشانه های حکمتش پدید آورده اند آشکار است و آن چه آفریده حجت او و دلیل و راهنما به سوی او هستند. (50)