فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

47. خدا آشکار و نهان است

ظهر فبطن، و بطن فعلن.
آشکار است و پنهان و پنهان است و آشکار. (47)

48. شنوا اما نه با ابزار

... السمیع لا بأداة.
خدا شنواست؛ اما نه به واسطه ابزار شنیدن. (48)

49. عزت بخشیدن ذلیلان

فی صفُة الله سبحان: عز کل ذلیل
امام علی علیه السلام در وصف خدای سبحان می فرماید: عزت بخش هر ذلیل است. (49)