فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

43. خدای آشکار و نهان

الظاهر لا یقال (مما؟) و الباطن لا یقال (فیم؟)
خداوند آشکار است امام گفته نمی شود از چه خبر؟و نهان است لیک گفته نمی شود در چه چیز؟(43)

44. خدا شنواست

من تلکم سمع نطقه، و من سکت علم سره
هر که سخن بگوید، خدا گفتارش را می شنود و هر که خاموش ماند، او آن چه را در درونش می گذرد می داند. (44)

45. چیرگی خداوند قهار

له الاحاطه بکل شی ء و الغلبة لک شی ء، و القوة علی کل شی ء
بر هر چیزی احاطه دارد و بر همه چیز چیرگی دارد و بر هر چیز توانا و نیرومند است. (45)