فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

42. توانایی خدا و گستاخی بشر

تعالی من قوی ما أکرمه! و تواضعت من ضعیف ما أجراک عل معصیته
بلند مرتبه است خدایی که در عین نیرومندی، بزرگوار و با گذشت است و چه پست و فرومایه ای تو ای انسان! که با این همه ناتوانی، بر نافرمانی او گستاخی. (42)

43. خدای آشکار و نهان

الظاهر لا یقال (مما؟) و الباطن لا یقال (فیم؟)
خداوند آشکار است امام گفته نمی شود از چه خبر؟و نهان است لیک گفته نمی شود در چه چیز؟(43)

44. خدا شنواست

من تلکم سمع نطقه، و من سکت علم سره
هر که سخن بگوید، خدا گفتارش را می شنود و هر که خاموش ماند، او آن چه را در درونش می گذرد می داند. (44)