فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

40. تواضع هر چیز در برابر خدا

کل شی ء خاشع له، و کل شی ء قائم به، غنی کل فقیر، و عز کل ذلیل؛ و قوة کل ضعیف
هر چه در برابر او فروتن است و همه چیز ایستاده به اوست، بی نیاز کننده هر نیازمندی است و عزت بخش هر خواری و نیرو دهنده هر ناتوانی. (40)

41. سازنده وارده کننده حقیقی

مرید لا بهمة، صانع لا بجارحة.
اراده کننده است، اما نه با عزم و تصمیم قبلی، سازنده است، اما نه به واسطه اندامی. (41)

42. توانایی خدا و گستاخی بشر

تعالی من قوی ما أکرمه! و تواضعت من ضعیف ما أجراک عل معصیته
بلند مرتبه است خدایی که در عین نیرومندی، بزرگوار و با گذشت است و چه پست و فرومایه ای تو ای انسان! که با این همه ناتوانی، بر نافرمانی او گستاخی. (42)