فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

38. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست!

.. الظاهر فلا شی ء فوقه، و الباطن فلا شی ء دونه
آشکار است و چیزی آشکارتر از او نیست و نهان نیست و نهان است و چیزی نهان تر از او نیست. (38)

39. ناظر بر همه کارها

ان الله سبحانه و تعالی لا یخفی علیه ما العباد مقترفون فی لیلهم و نهارهم. لطف به خبراً؛ و أحاط به علماً، أعضاؤ کم شهوده و جوار حکم جنوده، و ضمائر کم عیونه و خلواتکم عیانه
آن چه را که بندگان در شب و روز خود انجام می دهند بر خداوند پاک و بزرگ پوشیده نیست. به کوچک ترین کارشان آگاه و به کردارشان داناست و احاطه دارد. اعضای بدن شما گواهان اویند و اندام هایتان سپاهیان او و ضمیرهایتان جاسوسان او و نهان های شما نزد او آشکار است. (39)

40. تواضع هر چیز در برابر خدا

کل شی ء خاشع له، و کل شی ء قائم به، غنی کل فقیر، و عز کل ذلیل؛ و قوة کل ضعیف
هر چه در برابر او فروتن است و همه چیز ایستاده به اوست، بی نیاز کننده هر نیازمندی است و عزت بخش هر خواری و نیرو دهنده هر ناتوانی. (40)