فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

36. بخشایش خدا

من کتابه للاشتر لما و لاه مصر: لا تنصبن نفسک لحرب الله؛ فانه لا یدلک بنقمته، و لا غنی بک عن عفوه و رحمته
در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: مبادا به جنگ با خدا برخیزی؛ زیرا تو توانایی خشم او را نداری و از گذشت و مهربانی اش بی نیاز نیستی. (36)

37. ادای تکلیف الهی

فی تفسیر (لا حول و لا قوة الا بالله) -: انا لا نملک مع الله شیئاً، و لا نملک الا ما ملکنا؛ فمتی ملکنا ما هو أملک به منا کلفنا، و متی أخذه منا وضع تکلیفه عنا
در تفسیر (لا حول و لا قوة الا بالله) فرمود: با وجود خدا ما مالک آن چیزی هستیم که او خود آن را به ملکیت ما در آورده است. پس، وقتی آن چه را به مالکیتش سزاوارتر از ماست در اختیار ما نهد تکلیفی بر عهده ما نهاده است و هرگاه آن را از ما باز گیرد، تکلیف خویش را از عهده ما برداشته است. (37)

38. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست!

.. الظاهر فلا شی ء فوقه، و الباطن فلا شی ء دونه
آشکار است و چیزی آشکارتر از او نیست و نهان نیست و نهان است و چیزی نهان تر از او نیست. (38)