فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

32. اعتراف عقل ها

أقام من شواهد البینات علی لطیف صنعته، و عظیم قدته، ما انقادت له العقول معترفة" به، و مسلمة له و نعقت فی أسماعنا دلائله علی وحدانیته
از دلایل آشکاری که بر لطف و نیکویی آفرینش او و بزرگی و شکوه قدرت او گواه اند این است که خردها به او اعتراف دارند و در برابرش منقادند و سر تسلیم فرود دارند و دلایل وحدانیت او در گوش های ما فریاد می زنند. (32)

33. بوده و هست

لا یزول أبداً و لم یزل، اول قبل الاشیاء بلا أولیة، و اخر بعد الاشیاء بلا نهایة
هیچ گاه زوال نپذیرد و همواره بوده است؛ پیش از همه چیز بوده بی آن که او را آغازی باشد و پس از همه چیز هست بی آن که نهایت و پایانی داشته باشد. (33)

34. خدا مانند ندارد

انک انت الله الذی لم تتناه لی العقول، فتکون فی مهب فکرها مکیفاً، و لا فی رویات خواطرها فتکون محدوداً مصرفاً
همانا آن خدایی هستی که در خردها تو را نهایتی نیست، تا در جریان اندیشیدن آن ها دارای کیفیت باشی و در تأمل اندیشه ها، تو را پایانی نیست تا در نتیجه، محدود و متغیر باشی. (34)