فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

31. خداشناسی

انه لا ینبغی لمن عرف عظمة الله أن یتعظم، فآن رفعة الذین یعلمون ما عظمته ان یتوا ضعوا له
کسی که عظمت خدای را شناخت، سزاوار نیست که خویشتن را بزرگ بشمارد؛ زیرا بلند مرتبگی کسانی که عظمت خدا را می دانند به این است که در برابر او فروتن باشند. (31)

3. توصیف صفات خداوندی

32. اعتراف عقل ها

أقام من شواهد البینات علی لطیف صنعته، و عظیم قدته، ما انقادت له العقول معترفة" به، و مسلمة له و نعقت فی أسماعنا دلائله علی وحدانیته
از دلایل آشکاری که بر لطف و نیکویی آفرینش او و بزرگی و شکوه قدرت او گواه اند این است که خردها به او اعتراف دارند و در برابرش منقادند و سر تسلیم فرود دارند و دلایل وحدانیت او در گوش های ما فریاد می زنند. (32)