فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

23. اثبات وجود خدا

الحمد لله علی وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه علی أزلیته
ستایش خداوندی را که آفریدگان خود را دلیل بر وجود خویش ساخت و حادث بودن آن ها را دلیل بر ازلیتش (23)

24. کمال شناخت خداوند

اول الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به توحیده، و کمال توحیده الاخلاص له، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه
سر آغاز دین شناخت خداست و کمال شناخت باور داشتن او، و درست باور داشتن او اعتراف به یگانه بودن اوست، و اعتراف به یگانگی او، خالص نمودن اطاعت اوست و کمال اخلاص او، نفی تمام صفت ها از اوست. (24)

25. ناتوانی دل از درک خدا

فلسنا نعلم کنه عظمتک، الا أنا نعلم أنک حی قیوم، لا تأخذک سنة و لا نوم. لم ینته ألیک نظر، و لم یدرکک بصر
ما از کنه عظمت تو چیزی نمی دانیم، تنها همین را می دانیم که تو زنده ای و همه چیز به تو پایدار است، نه چرت تو را می گیرد و نه خواب. دست هیچ اندیشه ای به تو نرسد و هیچ دیده ای تو را در نیابد. (25)