فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2. شناخت خدا

22. ناتوانی دل و دیده

عظم عن أن تثبت ربوبیته باحاطة قلب أو بصر
(خداوند) بزرگ تر از آن است، که ربوبیتش با احاطه دل یا دیده ثابت شود. (22)

23. اثبات وجود خدا

الحمد لله علی وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه علی أزلیته
ستایش خداوندی را که آفریدگان خود را دلیل بر وجود خویش ساخت و حادث بودن آن ها را دلیل بر ازلیتش (23)