فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

3. وحدانیت خدا

لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکاً و لم یلد فیکون موروثاً
خداوند زاییده نشده تا در بزرگواری اش شریک داشته باشد و نزاییده است.(3)

4. نه زاده و نه زاییده شده!

الله الذی لم یلد فیکون مولوداً، و لم یولد فیصیر محدوداً. جل عن اتخاذ الابناء
خداوند کسی را نزاده تا خود مولود باشد و از کسی زاده نشده تا محدود به حدودی باشد، بالاتر از آن است که فرزندانی بپذیرد. (4)

5. طنین دلایل توحید

نعقت فی أسماعنا دلائله علی وحدانیته
دلایل او خدا بر یگانگی اش در گوش های ما طنین انداز است. (5)