فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2. بی همتایی در خلقت

.. لا شریک أعانه علی ابتداع عجائب الأمور
هیچ شریک و همتایی او را در آفرینش مخلوقات شگفت انگیز کمک و یاری نکرده است. (2)

3. وحدانیت خدا

لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکاً و لم یلد فیکون موروثاً
خداوند زاییده نشده تا در بزرگواری اش شریک داشته باشد و نزاییده است.(3)

4. نه زاده و نه زاییده شده!

الله الذی لم یلد فیکون مولوداً، و لم یولد فیصیر محدوداً. جل عن اتخاذ الابناء
خداوند کسی را نزاده تا خود مولود باشد و از کسی زاده نشده تا محدود به حدودی باشد، بالاتر از آن است که فرزندانی بپذیرد. (4)