فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش اول: توحید

1. توحید

1. دو ستون محکم دین

وصیتی لکم: ان لا تشرکوا بالله وشیئاً و محمد صلی الله علیه و آله فلا تضیعوا سنته. اقیموا هذین العمودین، و اوقدوا هذین المصباحین، و خلاکم ذم!
وصیتم به شما این است که هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنت محمد صلی الله علیه و آله را تباه نسازید. این دو ستون محکم دین (توحید و محافظت بر سنت پیامبر) را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگاه دارید تا در نتیجه، توبیخ از شما دور باشد. (1)

2. بی همتایی در خلقت

.. لا شریک أعانه علی ابتداع عجائب الأمور
هیچ شریک و همتایی او را در آفرینش مخلوقات شگفت انگیز کمک و یاری نکرده است. (2)