فهرست کتاب


زندگانی سیاسی امام جواد علیه السلام

جعفرمرتضی حسینی عاملی‏

نتیجه قاطع

نتیجه و پیامد قطعی، این بود که شیعه و تشیع از این گرداب بسیار سخت، با جلوه ای بیشتر و درخششی خیره کننده تر، و استواری و ثبات سخت تر، به درآمد و تمامی تهدیدها و سرکشی ها را پشت سر گذاشت.
ولی چیزی که در اینجا شایان توجه است این است که هر چند در زمینه فکری نتیجه این بود، ولی این نتیجه آنچنان قاطع و تمام کننده نبود که به تصفیه همه جانبه و کامل عقائد و افکار مخالف بیانجامد. زیرا - چنانچه پیشتر اشارت رفت - آن افکار و عقائد، ساخته و پرداخته حکومت بود و مورد حمایت حکام.
اما جای تردید نیست که این پیروزی در زمینه عقیدتی و فکری، توانست در برابر شایستگی و توان خطوط گوناگون دیگر، در ارائه راه حل های ریشه ای و اساسی برای مشکلات عمومی، علامت سوال بزرگی بگذارد. هر چند پیروان آن خطوط، برای کتمان حقائق، قادر بودند هوچی گری کنند و هیاهو راه بیاندازند و طبل و شیپور به صدا در آورند، و آنگاه با تحقیر و تزویر و بدنام کردن این و آن، حقیقت را بپوشانند.

فصل دوم:

امامت در معرض توطئه