فهرست کتاب


زندگانی سیاسی امام جواد علیه السلام

جعفرمرتضی حسینی عاملی‏

از سوی دیگر

از سوی دیگر، اگر شیعه بتواند این مرحله سرنوشت ساز و بسیار حساس را از سر بگذراند و این پیکار فکری را به سود خود تمام کند، و نقش پیشتاز خود را در سطح فکری همگانی، آنچنان که هست، نگهدارد...، توانسته است حقانیت و شایستگی خود را نه فقط برای نسلی که با آن حادثه ویژه همزمان بود و در زمان اوج آزادی اندیشه ها بسر برد، بلکه برای نسل های دیگری هم که بعدها می آیند، ثابت و مبرهن سازد.
زیرا در این صورت پیروزی این فرقه، به ویژه در این شرائط، در زمانی بوده است که دشمنان آن به خصوص از لحاظ فکری و سیاسی، در بهترین و قوی ترین وضع و موقعیت بوده اند. و از طرف دیگر همگان می دیدندکه شیعه در حساس ترین و خطرناک ترین مرحله، و در ضعیف ترین موقعیتی که ممکن است برای آنان ایجاد شود، به سر می برد و چاره ای نیز از رو در رو شدن مسستقیم و بی پرده با دشمنان، و رونمودن و نشان دادن تمامی نیرو و توان طرفین، نبود.

نتیجه قاطع

نتیجه و پیامد قطعی، این بود که شیعه و تشیع از این گرداب بسیار سخت، با جلوه ای بیشتر و درخششی خیره کننده تر، و استواری و ثبات سخت تر، به درآمد و تمامی تهدیدها و سرکشی ها را پشت سر گذاشت.
ولی چیزی که در اینجا شایان توجه است این است که هر چند در زمینه فکری نتیجه این بود، ولی این نتیجه آنچنان قاطع و تمام کننده نبود که به تصفیه همه جانبه و کامل عقائد و افکار مخالف بیانجامد. زیرا - چنانچه پیشتر اشارت رفت - آن افکار و عقائد، ساخته و پرداخته حکومت بود و مورد حمایت حکام.
اما جای تردید نیست که این پیروزی در زمینه عقیدتی و فکری، توانست در برابر شایستگی و توان خطوط گوناگون دیگر، در ارائه راه حل های ریشه ای و اساسی برای مشکلات عمومی، علامت سوال بزرگی بگذارد. هر چند پیروان آن خطوط، برای کتمان حقائق، قادر بودند هوچی گری کنند و هیاهو راه بیاندازند و طبل و شیپور به صدا در آورند، و آنگاه با تحقیر و تزویر و بدنام کردن این و آن، حقیقت را بپوشانند.

فصل دوم: