فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

محمد جواد مروجی طبسی

شفاعت برای دوستان اهلبیت

سومین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت از پروردگار شفاعت از دوستان و پیروان اهل بیت است که مورد قبول حق قرار می گیرد و دوستان و پیروانش را مورد شفاعت قرار می دهد.
امام باقر علیه السلام می فرماید: هنگامی که فاطمه علیهاالسلام به در بهشت می رسد، به پشت سرش می نگرد، ندا می رسد، ای دختر حبیب! اینک دستور داده ام به بهشت بروی، نگران چه هستی؟
فاطمه علیهاالسلام جواب می دهد: ای پروردگار؛ دوست دارم در چنین روزی با پذیرش شفاعتم مقام و منزلتم معلوم شود. ندا می رسد: ای دختر حبیبم برگرد و در این مردم بنگر وهر که در قلبش دوستی تو یا یکی از فرزندانت نهفته است داخل بهشت کن.(125)
امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: در روز قیامت بر پیشانی هر فردی، مؤمن یا کافر نوشته شده است. پس به یکی از محبان اهل بیت که گناهانش زیاد است دستور داده می شود به جهنم برده شود، در آن هنگام فاطمه علیهاالسلام میان دو چشمش را می خواند که نوشته شده است دوست دار اهل بیت، پس به خدا عرضه می دارد: الهی و سیدی؛ تو مرا فاطمه علیهاالسلام نامیدی و دوستان و فرزندانم را به وسیله من از آتش دور ساختی و وعده تو حق است.
ندا می رسد؛ فاطمه علیهاالسلام راست گفتی؛ من تو را فاطمه نامیدم، و به وسیله تو دوستان و پیروانت و دوستان فرزندانت و پیروانشان را از آتش دور گردانیدم.
وعده من حق است و هرگز تخلف نمی کنم. این که می بینی بنده ام را به دوزخ می برند، بدین جهت بود که درباره اش شفاعت کنی و شفاعتت را بپذیدم تا فرشتگان، پیامبران، رسولان و همه مردم از منزلت و مقامت آگاهی یابند.
حال بنگر دست هر که را که بر پیشانی اش مؤمن نوشته شده بگیر و به بهشت ببر.(126)

شفاعت دوستان فاطمه علیهاالسلام از دیگران

عظمت و مقام حضرت فاطمه در روز قیامت چنان است که خداوند به خاطر فاطمه علیهاالسلام به دوستان آن حضرت نیز مقام شفاعت می دهد.
امام باقر علیه السلام به جابر فرمود: جابر؛ به خدا سوگند، فاطمه علیها جا با شفاعت خود در آن روز شیعیان و دوستان را از میان اهل محشر جدا می سازد؛ چنان که کبوتر دانه خوب را از بد جدا می کند. هنگامی که شیعیان فاطمه علیهاالسلام همراه وی به در بهشت می رسند، خداوند در دلشان می افکند که به پشت سر بنگرند. وقتی که چنین کنند، ندا می رسد: دوستان من اکنون که شفاعت فاطمه علیهاالسلام را در حق شما پذیرفتم، نگران چه هستید؟
آنان عرضه می دارند: پروردگارا؛ ما نیز دوست داریم در چنین روزی مقام و منزلت ما برای دیگران آشکار شود.
ندا می رسد: دوستانم برگردید و هر که را به خاطر دوستی فاطمه علیهاالسلام شما را دوست داشت و نیز هر که به خاطر محبت فاطمه علیهاالسلام به شما غذا، لباس، یا آب داده و یا غیبتی را از شما دور گردانیده همراه خود وارد بهشت کنید.(127)

به سوی بهشت

فاطمه علیهاالسلام پس از شفاعت از دوستان و فرزندانش و رسیدگی به شکایتش در دادگاه عدل الهی به فرمان خدا، با جلال و شکوه خاصی وارد بهشت می شود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسلام در حالی که لباس های اهدایی خداوند را که با آب حیات آمیخته شده پوشیده، محشور می شود و همه مردم از مشاهده این کرامت تعجب می کنند. آنگاه لباسی از لباس های بهشت بر وی پوشانده می شود. بر هزار حله بهشتی برای او با خط سبز نوشته شده است: دختر پیامبر را به بهترین شکل ممکن و کامل ترین هیبت و تمام ترین کرامت و بیشترین بهره وارد بهشت سازید.
پس فاطمه علیهاالسلام را به فرمان پروردگار در کمال عظمت و شکوه، در حالی که پیرامونش هفتاد هزار کنیز قرار گرفته، به بهشت می برند.(128)