فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

شکایت در دادگاه عدل الهی

اولین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت، پس از عبور از برابر خلق شکایت از ستمگران است. جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نقل می کند:
هنگامی که فاطمه علیهاالسلام در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد خود را از مرکب به زیر انداخته اظهار می دارد: الهی و سیدی، میان من و کسی که مرا آزرده و بر من ستم روا داشته داوری کن، خدایا بین من و قاتل فرزندم حکم کن.(119)
بر اساس روایتی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دخترم فاطمه در حالی که پیراهن های خونین در دست دارد وارد، محشر می شود پایه ای از پایه های عرش را در دست می گیرد و می گوید: یا عدل یا جبار أحکم بینی و بین قاتل ولدی ؛ ای خدای عادل و غالب، بین من و قاتل فرزندم داوری کن. قال فیحکم لابنتی و رب الکعبه ؛ به خدای کعبه سوگند به شکایت دخترم رسیدگی می شود و حکم الهی صادر می گردد.(120)

دیدار حسن و حسین

دومین خواسته فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت از خداوند چنین است: خدایا حسن و حسین را به من بنمایان. در این لحظه امام حسن و امام حسین به سوی فاطمه علیهاالسلام می روند در حالی که از رگهای بریده حسین علیه السلام خون فوران می کند.(121)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: هنگامی که گفته می شود وارد بهشت شو، می گوید: هرگز وارد نمی شوم تا بدانم پس از من با فرزندانم چه کرده اند!
به وی گفته می شود: به وسط قیامت نگاه کن. پس بدان سمت می نگرد و فرزندانش حسین علیه السلام را می نگرد که ایستاده و سر در بدن ندارد، دخت پیامبر ناله و فریاد سر می دهد.
فرشتگان نیز (با دیدن این منظره) ناله و فریاد بر می آورند.(122)
امام صادق علیه السلام می فرماید: حسسین بن علی علیه السلام در حالی که سر مقدسش را در دست دارد می آید، فاطمه علیهاالسلام با دیدن این منظره ناله ای جانسوز سر می دهد، در این لحظه هیچ فرشته مقرب و پیامبر صلی الله علیه و آله مرسل و بنده مؤمنی نیست مگر آن که به حال او می گرید.(123)
در این موقعیت خداوند به خشم آمده به نام هبهب که هزار سال در آن دمیده شده تا سیاه گشته و هیچ آسودگی در آن راه نمی یابد و هیچ اندوهی از آن جا بیرون نمی رود، دستور می دهد کشندگان حسین بن علی علیه السلام را بر گیر و جمع کن... آتش به فرمان پروردگار عمل کرده، همه آن ها را بر می چیند.(124)

شفاعت برای دوستان اهلبیت

سومین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت از پروردگار شفاعت از دوستان و پیروان اهل بیت است که مورد قبول حق قرار می گیرد و دوستان و پیروانش را مورد شفاعت قرار می دهد.
امام باقر علیه السلام می فرماید: هنگامی که فاطمه علیهاالسلام به در بهشت می رسد، به پشت سرش می نگرد، ندا می رسد، ای دختر حبیب! اینک دستور داده ام به بهشت بروی، نگران چه هستی؟
فاطمه علیهاالسلام جواب می دهد: ای پروردگار؛ دوست دارم در چنین روزی با پذیرش شفاعتم مقام و منزلتم معلوم شود. ندا می رسد: ای دختر حبیبم برگرد و در این مردم بنگر وهر که در قلبش دوستی تو یا یکی از فرزندانت نهفته است داخل بهشت کن.(125)
امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: در روز قیامت بر پیشانی هر فردی، مؤمن یا کافر نوشته شده است. پس به یکی از محبان اهل بیت که گناهانش زیاد است دستور داده می شود به جهنم برده شود، در آن هنگام فاطمه علیهاالسلام میان دو چشمش را می خواند که نوشته شده است دوست دار اهل بیت، پس به خدا عرضه می دارد: الهی و سیدی؛ تو مرا فاطمه علیهاالسلام نامیدی و دوستان و فرزندانم را به وسیله من از آتش دور ساختی و وعده تو حق است.
ندا می رسد؛ فاطمه علیهاالسلام راست گفتی؛ من تو را فاطمه نامیدم، و به وسیله تو دوستان و پیروانت و دوستان فرزندانت و پیروانشان را از آتش دور گردانیدم.
وعده من حق است و هرگز تخلف نمی کنم. این که می بینی بنده ام را به دوزخ می برند، بدین جهت بود که درباره اش شفاعت کنی و شفاعتت را بپذیدم تا فرشتگان، پیامبران، رسولان و همه مردم از منزلت و مقامت آگاهی یابند.
حال بنگر دست هر که را که بر پیشانی اش مؤمن نوشته شده بگیر و به بهشت ببر.(126)