فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

کیفیت برانگیخته شدن

برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک آینده بشر است، زمانی که معصومان همواره بدان می اندیشیده و گاه از خوف آن بیهوش می شدند.
فاطمه علیهاالسلام نیز چنین بود و بیشتر بدین زمان می اندیشید، فکر زنده شدن، عریان بودن انسان ها در قیامت، عرضه شدن به محضر عدل الهی و... او را در اندوه فرو می برد.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله بر فاطمه وارد شد و او را اندوهناک یافت.
فرمود: دخترم! چرا اندوهگینی؟
فاطمه علیهاالسلام پاسخ داد: پدر جان یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز رنجم می دهد.
پیامبر فرمود: آری دخترم! آن روز، روز بزرگی است، اما جبرئیل از سوی خداوند برایم خبر آورد من اولین کسی هستم که بر انگیخته می شوم، سپس ابراهیم و آنگاه همسرت علی بن أبی طالب علیه السلام پس از آن خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوی تو می فرستد. وی هفت گنبد از نور بر فراز آرامگاهت بر قرار می سازد. آنگاه اسرافیل لباس های بهشتی برایت می آورد و تو آن ها را می پوشی.
فرشته دیگری به نام زوقائیل مرکبی از نور برایت می آورد که مهارش از مروارید درخشان و جهازش از طلا. تو بر آن مرکب سوار می شوی و زوقائیل آن را هدایت می کند.
در این حال هفتاد هزار فرشته با پرچمهای تسبیح پیشاپیش تو راه می سپارند. اندکی که رفتی، هفتاد هزار حور العین در حالی که شادمانند و دیدارت را به یکدیگر بشارت می دهند، به استقبالت می شتابند، به دست هر یک از حوریان منقلی از نور است که بوی عود از آن بر می خیزد... آن ها در طرف راستت قرار گرفته همراهت حرکت می کنند هنگامی که به همان اندازه از آرامگاهت دور شدی، مریم دختر عمران همراه هفتاد هزار حور العین به استقبالت می آید و بر تو سلام می گوید، آن ها سمت چپ قرار می گیرند و همراهت حرکت می کنند. آن گاه مادرت خدیجه، اولین زنی که به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد هزار فرشته که پرچمهای تکبیر در دست دارند، به استقبالت می آیند، وقتی به جمع انسانها نزدیک شدی، حوا با هفتاد هزار حور العین به همراه آسیه دختر مزاحم نزدت می آید، و با تو رهسپار می شود.

حضور فاطمه علیهاالسلام در میان مردم

فاطمه جان، هنگامی که به وسط جمعیت حاضر در قیامت می رسی، کسی از زیر عرش پروردگار به گونه ای که تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد می زند: چشمها را فرو پوشانید و نظرها را پایین تا افکنید تا صدیقه فاطمه، دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و همراهانش عبور کنند.
پس در آن هنگام هیچ کس جز ابراهیم خلیل الرحمن و علی بن ابی طالب علیه السلام و... به تو نگاه نمی کنند.(116)
جابر بن عبدالله انصاری نیز در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله این حضور را چنین توصیف می کند:
روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسلام بر مرکبی از مرکبهای بهشت وارد عرصه محشر می شود، مهار آن مرکب از مروارید درخشان چهار پایش از زمرد سبز، دنباله اش از مشک بهشتی و چشمانش از یاقوت سرخ است و بر آن گنبدی از نور قرار دارد که بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش نمایان است، فضای داخل آن گنبد، انوار عفو الهی و خارج آن پرتو رحمت خدایی است، بر فرازش تاجی از نور دیده می شود، که هفتاد پایه از در و یاقوت دارد که همانند ستارگان درخشان، نور می افشاند.
در هر یک از دو سمت راست و چپ آن مرکب هفتاد هزار فرشته به چشم می خورد.
جبرئیل مهار آن را در دست دارد و با صدای بلند ندا می کند: نگاه خود فراسوی خویش گیرد و نظرها را پایین افکنید، این فاطمه علیهاالسلام دختر محمد صلی الله علیه و آله است که عبور می کند.
در این هنگام، حتی پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگی از ادب دیده فرو می گیرند تا فاطمه علیهاالسلام عبور می کند، و در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد.(117)

منبری از نور برای فاطمه علیهاالسلام

در ادامه گفتگوی با دختر گرامی اش درباره چگونگی حضور وی در عرصه قیامت، چنین می خوانیم:
سپس منبری از نور برایت بر قرار می سازند، که هفت پله دارد و بین هر پله ای تا پله دیگر صفتهایی از فرشتگان قرار گرفته اند، که در دستشان پرچمهای نور است. همچنین در طرف چپ و راست منبر، حور العین صف می کشند، آن گاه بر بالای منبر قرار می گیری، جبرئیل می آید و می گوید: ای فاطمه! آن چه دوست داری از خدا بخواه... .(118)