فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

11- اگر تمام خوبی ها مجسم شود

هم چنین درباره شخصیت بی مانند فاطمه علیهاالسلام فرمود: ولو کان الحسن شخصاً لکان فاطمه علیهاالسلام بل هی أعظم ؛اگر تمام خوبی ها و فضایل اخلاقی مجسم شود، شایسته است که فاطمه علیهاالسلام باشد؛ بلکه فاطمه علیهاالسلام والاتر از همه آنها می باشد.(14)

12- فاطمه مریم کبری است

و از جمله بیانات و سفارش هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال احتضار به علی داشت این بود؛ علی جان؛ فاطمه علیهاالسلام امانت خدا و رسولش در نزد تو می باشد، پس از این امانت خوب نگهداری کن و می دانم که چنین خواهی کرد، بدان که او مریم کبری است.(15)

13- عزیزترین مردم نزد پیامبر

شیخ طوسی به سند خود از عبدالله بن حارث بن نوفل نقل کرده که گفت از سعد بن مالک شنیدم که می گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: فاطمه علیهاالسلام بضعة منی من سرها فقد سرنی و من ساءها فقد ساءنی، فاطمه علیهاالسلام أعز البریة علی ؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من است هر که او را خشنود کند مرا خشنود کرده و هر که او را آزار دهد مرا آزار داده فاطمه علیهاالسلام عزیزترین مردم نزد من می باشد. (16)