فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

10- برترین زنان اولین و آخرین

و در روایت دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده چنین آمده: مردان عالم در زمان من علی است و برترین زنان اولین و آخرین فاطمه علیهاالسلام است.(13)

11- اگر تمام خوبی ها مجسم شود

هم چنین درباره شخصیت بی مانند فاطمه علیهاالسلام فرمود: ولو کان الحسن شخصاً لکان فاطمه علیهاالسلام بل هی أعظم ؛اگر تمام خوبی ها و فضایل اخلاقی مجسم شود، شایسته است که فاطمه علیهاالسلام باشد؛ بلکه فاطمه علیهاالسلام والاتر از همه آنها می باشد.(14)

12- فاطمه مریم کبری است

و از جمله بیانات و سفارش هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال احتضار به علی داشت این بود؛ علی جان؛ فاطمه علیهاالسلام امانت خدا و رسولش در نزد تو می باشد، پس از این امانت خوب نگهداری کن و می دانم که چنین خواهی کرد، بدان که او مریم کبری است.(15)