فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

محمد جواد مروجی طبسی

4- فاطمه نور چشم پیامبر

ابن فتال نیشابوری ضمن حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است که به علی علیه السلام فرمود: یا علی، آن فاطمه علیهاالسلام بضعة منی و هی نور عینی و ثمرة فؤادی . علی جان؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من و نور چشم و میوه دلم می باشد.(7)

5- فاطمه علیهاالسلام مایه سرور پیامبر

امام حسین علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: فاطمه علیهاالسلام بهجة قلبی وابناها ثمرة فؤادی و بعلها نور بصری ؛ فاطمه علیهاالسلام مایه سرور و خوشحالی من می باشد، همچنین دو فرزندش میوه دلم و همسرش نور چشمم می باشد.(8)

6- فاطمه برتر از آسمانها و زمین

و در حدیثی دیگر درباره خلقت فاطمه علیهاالسلام فرمود: پس خداوند از نور دخترم فاطمه علیهاالسلام آسمان ها و زمین را آفرید، پس آسمان ها و زمین از نور دخترم فاطمه علیهاالسلام است و نور دخترم فاطمه علیهاالسلام از نور پروردگار است و دخترم فاطمه علیهاالسلام برتر از آسمانها و زمین است.(9)