فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

217- هنگام قیام حضرت مهدی علیه السلام

شیخ اکبر باب سیصد و شصت و ششم فتوحات را در احوال امام منتظر قائم آل محمد صلی اله علیه و آله اختصاص داده است، و عبارت وی در نسخه اصلی فتوحات چنانکه عبد الوهاب شعرانی و متوفی به سال 973 هجری در مجلد دومالیواقیت و الجواهر تنصیص کرده این است: بدانید که به ناچار باید مهدی علیه السلام خروج نماید، لیکن خروج نمی کند مگر این که زمین از جور و ستم پر شود، تا وی به قسط و عدالت آن را پر نماید، و اگر از دنیا جز روزی باقی نمانده باشد، خدای تعالی آن را طولانی کند تا این خلیفه در آید و او از عترت رسول خدا صلی اله علیه و آله، از فرزندان فاطمه رضی الله عنها می باشد، جد وی، حسین بن علی بن ابی طالب و پدرش حسن عسکری، فرزند امام علی النقی (بانون) فرزند امام محمد تقی (باشاء)، فرزند امام علی رضا، فرزند امام موسی کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین علی، فرزند امام حسین، فرزند امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه اسم وی مطابق اسم رسول خدا صلی اله علیه و آله در خلقت است، و در اخلاق از او فروترست.(240)

218- بشنو و بفهم

حضرت امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: پیش از این که از دستم بدهید، بپرسید!
در این هنگام مردی عصا به دست از گوشه مسجد برخاست و مردم را پایمال کرد و جلو آمد تا به نزدیکی آن حضرت رسید و گفت: ای امیر مومنان! مرا بر عملی راهنمایی کن که اگر انجام دهم، از آتش نجات یابم.
حضرت به او فرمود: ای مرد!بشنو و بفهم، سپس یقین پیدا کن که دنیا بر سه چیز استوار است: به عالم ناطقی که به علمش عمل می کند، و به ثروتمندی که در مال خود نسبت به اهل دین بخل نمی ورزد و به فقیر صابر. پس وقتی که عالم، علمش را پوشیده دارد و ثروتمند بخل ورزد و فقیر صبر نکند، وای به حال دنیا! در این هنگام است که عارفان به خدا می فهمند که دنیا به ابتدایش برگشته است؛ یعنی: کفر بعد از ایمان آغاز شده است.
ای سائل!فریب زیادی مساجد و گردهمایی مردمی که جسدهایشان مجتمع است و قلوبشان متفرق، را نخور.
اما زاهد، اگر دنیا به او رو آورد، خوشحال نمی شود و اگر از او رو برگرداند، غمگین نمی گردد، و اما صابر در قلبش آرزوی آن را دارد و اگر به چیزی از آن دست یافت، نفس خود را از آن باز می دارد؛ زیرا از عاقبت بد آن خبر دارد، و اما راغب، از حلال و حرام دنیا باکی ندارد.
مرد گفت: ای امیر مومنان!علامت مومن در این زمان چیست؟
فرمود: مومن کسی است که نگاه می کند چه حقی را خدا واجب کرده است تا آن را دوست بدارد و از خلاف آن تبری جوید؛ اگر چه دوست نزدیک باشد.
مرد گفت: راست گفتی ای امیرمومنان!
بعد یک دفعه غیب شد و او را ندیدیم. مردم هر چه دنبالش گشتند، پیدایش نکردند. امیر مومنان بالای منبر تبسمی کرد و فرمود:
چه کار می کنید؟ این برادرم خضر علیه السلام بود. (241)

219- خشیت پیامبر

به پیامبر خدا صلی اله علیه و آله عرض شد: پیری زودرس اثرش را در شما نمایان کرده است.
فرمود:سوره هود و هم مانند آن پیرم کردند.
و در حدیث دیگر از انس گوید که: در پاسخ ابوبکر پس از این جمله فرمود:سوره الحاقه و سوره واقعه و سوره النبا و سوره غاشیه.(242)