فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

199- جایگاه قرآن در بهشت

امام صادق علیه السلام فرمود:همانا که مرد سوره را می داند، سپس فراموشش می کند و ترکش می گوید. داخل بهشت می شود. آن سوره از بالا در نیکوترین صورتی بر او اشراف می نماید پس بدو می گوید: مرا می شناسی؟ می گوید: نه.
پس گوید: من آن سوره ام که مرا به کار نبستی و ترکم گفتی؛ آری! سوگند به خدا، اگر به من عمل می نمودی، هر آینه تو را به این درجه می رساندم. و با دست خود اشاره به بالای خود نموده است.(210)

200- سوال از علم امام

مفضل گفت: از علم امام به آنچه در اقطار زمین است در حالی که در خانه اش بوده و پرده بر رو کشیده پرسیدم.
آن حضرتامام صادق علیه السلام پاسخ داد: ای مفضل! خدای تبارک و تعالی در پیامبر صلی اله علیه و آله پنج روح قرار داد: روح حیات که به آن می جنبد و حرکت می کند، و روح قوه که به آن بر می خیزد و می کوشد، و روح شهوت که به آن می خورد و می آشامد و از حلال به زنان در می آید، و روح ایمان که به آن ایمان می آورد و عدالت می نماید، و روح القدس که به آن نبوت را بر دوش می کشد، پس هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و آله وفات کرد، روح القدس به امام می رود، و روح القدس نمی خوابد و غافل نمی شود و لهو نمی کند و آرزوی بیهوده نمی برد، ولی آن چهار روح دیگر خواب و غفلت و امید بیهوده و لهو دارند، و به روح القدس آنها دیده می شوند. (211)

201- سرور اولیاء الله

از کافی به اسنادش به یونس یا مفضل از ابی عبدالله علیه السلام هست که فرمود:هیچ شب جمعه ای نیست مگر این که اولیای الهی در آن سروری دارند.
پرسیدم: فدایت شوم!این چگونه است؟
فرمود:وقتی شب جمعه شد، رسول خدا صلی اله علیه و آله به عرش می رسد و ائمه علیه السلام نیز به عرض می رسند و من هم با ایشان به عرش می روم، پس باز نمی گردم مگر این که علمی را استفاده کردم، و اگر چنین موافاتی با عرش نباشد، علم من پایان می پذیرد.(212)