فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

189- نورانیت خداوند

در جلد اول بحار به نقل از علل الشرایع آمده است، که از جمله پرسش های مرد شامی از امیر مومنان علیه السلام این بود که: نخستین بار خدا چه چیزی را آفریده است؟
حضرت در جواب فرمود:نور.
در جلد نوزدهم بحار در دعایی که امیر مومنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریافت نموده است نقل است که:بار خدایا! تو را می خوانم ای کسی که با شعاع نورت از دیدگان خلق در حجاب مانده ای!(197) (198)

190- فرمایش با ارزش

حدیثی از امیر المومنین علیه السلام هست که امام علی علیه السلام در یکی از کوچه های کوفه در حین عبور، جوانی را دید که سرگرم خواندن تصنیف های هرزه است. آقا به آن جوان فرمود: ای جوان! تو داری کتاب وجود خودت را با چه چیزهایی پر می کنی؟ تصنیف های هرزه برای چه باید در دفتر وجود تو منقوش و مکتوب باشد؟
این فرمایش امیر المومنین علیه السلام را در دفتر دل بنگارید که خیلی با ارزش است.

191- قضاوتی قرآنی

عمر دستور داد زنی را که مدت بار داری اش شش ماه بوده است (و فرزند او به دنیا آمد)، رجم کنند؛ امیر مومنان بدو فرمود:از کتاب خدای تعالی، علیه (حکم) تو دلیل می آورم؛ در آن جا که می فرماید:
و حمله و فصاله ثلاثون شهرا (199)
و نیز می فرماید:
والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة(200)
بنابر این، هنگامی که زن دو سال تمام کودکش را شیر دهد و حمل و فصالش نیز سی ماه باشد، مدت حمل او شش ماه خواهد بود.
عمر چون این استدلال را شنید زن را رها کرد. این حکم چنان ثابت گشت که از آن به بعد، صحابه و تابعین بدان عمل نمودند و تا به امروز هم چنان باقی و معتبر است.(201)