فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

169- لبیک درختان و شن ها

از سهل بن سعدرض روایت شده که گفت: پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله فرمود:مسلمان لبیک نمی گوید، مگر آنکه تمام آنچه در چپ و راست اوست از سنگ گرفته تا درخت و شن ها همگی لبیک می گویند تا آن که زمین از اینجا و اینجا منقطع گردد. و به همین دلیل بدن هایی را که نبی اکرم صلی اله علیه و آله به عنوان قربانی قرار داد، هر کدام به سمت او سبقت می گرفتند تا اولین کسی باشند که در پیشگاه او تقرب می یابند. (172)

170- از خدا جز خدا مخواه!

چون حلاوت ذکر خدای تعالی را چشیدی و بدان انس گرفتی و به بهشت لقا رسیدی، از خداوند جز خودش را مخواه! و جز او را به فراموشی سپار! چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود:خدا را یکه مرتبه خواندم؛ اجابت فرمود و حاجتم را فراموش کردم؛ چه اجابتش به اقبال، بر بنده اش چون او را می خواند، اعظم و اجل از حاجتی است که بنده از او خواسته است ؛ گر چه حاجت، بهشت و نعمت های ابدی آن باشد؛ و این را کس، جز عاملان محب و عارفان صفة الله و خواص درگاهش نداند.(173)(174)

171- با خدا باش و پادشاهی کن!

از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت است که:خدای تعالی می فرماید:قسم به عزت و جلال و عظمت و کبریا و نور و علو و رفعت مکانم، چون بنده ای هوای خود را بر خواست من ترجیح دهد، امرش را متشتت کنم، لباس دنیا بر تنش کنم و قلبش را بدان مشغول سازم و جز، به قدری که برایش مقدور نموده ام، به او ندهم. ولی آن کس که، خواست مرا بر هوای خود ترجیح دهد، با ملایکه ام حفظش کنم. و زمین و آسمان، روزی او را کفالت کنند و خود برایش تجارت نمایم و دنیا به سویش آید در حالی که او، از آن روی گردان است.(175)