فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

166 - دعای پیامبر صلی الله علیه و آله

هر اسمی از اسماء الله اسم اعظم است، و اگر برخی از اسماء با برخی دیگر سنجیده شوند گفته می شود، این اسم بزرگ و آن اسم بزرگ تر و این اسم عظیم و آن اسم اعظم می باشد، لذا سید بشر صلی الله علیه و آله فرمود: اللهم انی اسالک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من عبادک او استاثرت به فی علم غیبک؛
یعنی خدایا! به هر نامی که خود را به آن نامیدی، و یا آن را در کتاب فرو فرستادی، و یا به بنده ای از بندگانت آموختی و یا آن را در علم غیب خودت برای خودت برگزیدی من از می خواهم. (170)

167- ذکر همان جهاد است

چه نیکو فرموده است رسول الله صلی اله علیه و آله که:آیا شما را خبر ندهم به آنچه که جهاد و غزوه شما در راه خداست؟ آن ذکر باری سبحانه است. زیرا قدر این نشاه را نمی داند مگر آن کسی که خدا را ذکر می کند به ذکر مطلوب، چه اینکه حق تعالی جلیس ذاکرش است، و جلیس، مشهود ذاکر است، و هر گاه ذاکر حق سبحانه را که جلیس اوست مشاهده نکند ذاکر نیست. سعی کن که ذکر را قلب بگوید که عمده حضور قلب است و گرنه ذکر با قلب ساهی پیکر بی روان و کالبد بی جانست.

168- عرش رحمان

لیلة القدر بنیه انسان کامل است؛ یعنی قلبی که عرش رحمان است و وسیع ترین قلب ها است. خدای سبحان فرمود:روح الامین (جبرئیل) قرآن را بر قلب تو فرود آورد. و فرمود:ما قرآن را در شب مبارکی فرو فرستادیم.این قلب سینه منشرح است، و خدای فرمود:آیا ما سینه تو را منشرح نکردیم.
پس لیله قدر، سینه حضرت خاتم؛ یعنی بنیه خاتم؛ یعنی بنیه محمدی است و قدر بزرگی منزلت و جایگاه و شرف آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه می باشد و چنین سینه ای شایستگی آن را دارد که در آن نزول قرآن انجام شود و به سوی آن نزول قرآن صورت گیرد و قابل و حامل حقایق باشد. خدای جل و علا فرمود:ما سخنی سنگین بر تو القاء می کنیم.
خلاصه امر آن است که قرآن کریم در لیله قدر مبارک زمانی، در لیله قدر مبارک ختمی که سینه آقای ما حضرت محمد رسول خدا صلی اله علیه و آله است به یکبارگی نازل شده است. بخوان و بالابرو.
بدان که همانگونه که قلب مثلا بر گوشت صنوبری شکل که در طرف چپ سینه واقع است و نیز بر لطیفه ربانی که به قلب جسمانی تعلق دارد اطلاق می شود.(171)