فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

165 - کیفیت نماز پیامبر

رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقابل حجر الاسود نماز می خواند، هم رو به بیت المقدس بود و همه کعبه را جلو قرار می داد و این آیات را می خواند و هیچ کس هم او را نمی دید:
و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بالاخرة حجابا مستورا؛
وقتی که قرآن می خوانی، خدا بین تو و کسانی که ایمان ندارند پرده ای قرار داده است. (165)
اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم؛ آنان کسانی هستند که خدا به قلب های آنها مهر زده است. (166)
و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا؛ بر قلب های آنان پرده قرار داده ایم که فهم آن نتوانند کرد و گوش های آنها از شنیدن حق، سنگین است. (167)
افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه؛
آیا دیدی کسی را که هوای نفس را خدای خود قرار داده و خدا او را گمراه کرده و بر گوش وقلبش مهر زده وجلو چشمش، پرده ای نهاده است. (168)(169)

166 - دعای پیامبر صلی الله علیه و آله

هر اسمی از اسماء الله اسم اعظم است، و اگر برخی از اسماء با برخی دیگر سنجیده شوند گفته می شود، این اسم بزرگ و آن اسم بزرگ تر و این اسم عظیم و آن اسم اعظم می باشد، لذا سید بشر صلی الله علیه و آله فرمود: اللهم انی اسالک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من عبادک او استاثرت به فی علم غیبک؛
یعنی خدایا! به هر نامی که خود را به آن نامیدی، و یا آن را در کتاب فرو فرستادی، و یا به بنده ای از بندگانت آموختی و یا آن را در علم غیب خودت برای خودت برگزیدی من از می خواهم. (170)

167- ذکر همان جهاد است

چه نیکو فرموده است رسول الله صلی اله علیه و آله که:آیا شما را خبر ندهم به آنچه که جهاد و غزوه شما در راه خداست؟ آن ذکر باری سبحانه است. زیرا قدر این نشاه را نمی داند مگر آن کسی که خدا را ذکر می کند به ذکر مطلوب، چه اینکه حق تعالی جلیس ذاکرش است، و جلیس، مشهود ذاکر است، و هر گاه ذاکر حق سبحانه را که جلیس اوست مشاهده نکند ذاکر نیست. سعی کن که ذکر را قلب بگوید که عمده حضور قلب است و گرنه ذکر با قلب ساهی پیکر بی روان و کالبد بی جانست.