فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

163 - نتیجه فروتنی

تواضع و فروتنی از سجایای برگزیده مردان خداست و اصولا تا تواضع و فروتنی نباشد، انسان شایسته رسیدن به هیچ مقام معنوی نخواهد بود؛ چرا که عزت و رفعت مقام انسان به دست خداست و این فرموده نورانی معصوم است که: من تواضع لله رفعه؛ آنکه به خاطر خداوند نسبت به بندگان خدا متواضع باشد، خداوند مقامی رفیع به او اعطا خواهد کرد.

164 - دیدن خدا

محمد بن فضیل گفته است از ابوالحسن علیه السلام پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله خدای عزوجل را دید؟
فرمود: آری، با قلبش او را دید. مگر این آیه را نشنیده ای: ما کذب الفواد مارای؛ یعنی او را با چشم ندید، بلکه با قلب و فواد دید. (164)

165 - کیفیت نماز پیامبر

رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقابل حجر الاسود نماز می خواند، هم رو به بیت المقدس بود و همه کعبه را جلو قرار می داد و این آیات را می خواند و هیچ کس هم او را نمی دید:
و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بالاخرة حجابا مستورا؛
وقتی که قرآن می خوانی، خدا بین تو و کسانی که ایمان ندارند پرده ای قرار داده است. (165)
اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم؛ آنان کسانی هستند که خدا به قلب های آنها مهر زده است. (166)
و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا؛ بر قلب های آنان پرده قرار داده ایم که فهم آن نتوانند کرد و گوش های آنها از شنیدن حق، سنگین است. (167)
افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه؛
آیا دیدی کسی را که هوای نفس را خدای خود قرار داده و خدا او را گمراه کرده و بر گوش وقلبش مهر زده وجلو چشمش، پرده ای نهاده است. (168)(169)