فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

162 - بانی عمارت بیت المقدس

داود علیه السلام خواست که بیت المقدس را عمارت کند، پس چند بار بنا کرد. پس چون از عمارت فراغت یافت منهدم شد.
داود به تضرع و زاری عرض این حال به حضرت باری کرد.
جواب آمد: که این خانه من بر دست کسی که خون مردم ریخته باشد قائم نمی گردد.
داود گفت: خداوند! این خون ریختن نه در سبیل الله و طلب مرضاة الله بود؟
جواب آمد که بلی! ولیکن ایشان بندگان من بودند.
گفت: بنیاد این خانه به دست بیگانه روا مدار و سر رشته مدار این جز به دست کسی که از من باشد مسپار.
وحی آمد که: بانی این فرزند تو سلیمان خواهد بود. (163)

163 - نتیجه فروتنی

تواضع و فروتنی از سجایای برگزیده مردان خداست و اصولا تا تواضع و فروتنی نباشد، انسان شایسته رسیدن به هیچ مقام معنوی نخواهد بود؛ چرا که عزت و رفعت مقام انسان به دست خداست و این فرموده نورانی معصوم است که: من تواضع لله رفعه؛ آنکه به خاطر خداوند نسبت به بندگان خدا متواضع باشد، خداوند مقامی رفیع به او اعطا خواهد کرد.

164 - دیدن خدا

محمد بن فضیل گفته است از ابوالحسن علیه السلام پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله خدای عزوجل را دید؟
فرمود: آری، با قلبش او را دید. مگر این آیه را نشنیده ای: ما کذب الفواد مارای؛ یعنی او را با چشم ندید، بلکه با قلب و فواد دید. (164)