فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

161 - خلقت آدم

پیامبر صلی الله علیه و آله، مردی را دید که بر صورت شخصی دیگر سیلی نواخت، حضرت بدو فرمود: بر صورتش سیلی مزن؛ زیرا خداوند، آدم را بر صورت او خلق فرموده. که مقصود این است که او را بر صورت این وجه خلق فرموده است.(162)

162 - بانی عمارت بیت المقدس

داود علیه السلام خواست که بیت المقدس را عمارت کند، پس چند بار بنا کرد. پس چون از عمارت فراغت یافت منهدم شد.
داود به تضرع و زاری عرض این حال به حضرت باری کرد.
جواب آمد: که این خانه من بر دست کسی که خون مردم ریخته باشد قائم نمی گردد.
داود گفت: خداوند! این خون ریختن نه در سبیل الله و طلب مرضاة الله بود؟
جواب آمد که بلی! ولیکن ایشان بندگان من بودند.
گفت: بنیاد این خانه به دست بیگانه روا مدار و سر رشته مدار این جز به دست کسی که از من باشد مسپار.
وحی آمد که: بانی این فرزند تو سلیمان خواهد بود. (163)

163 - نتیجه فروتنی

تواضع و فروتنی از سجایای برگزیده مردان خداست و اصولا تا تواضع و فروتنی نباشد، انسان شایسته رسیدن به هیچ مقام معنوی نخواهد بود؛ چرا که عزت و رفعت مقام انسان به دست خداست و این فرموده نورانی معصوم است که: من تواضع لله رفعه؛ آنکه به خاطر خداوند نسبت به بندگان خدا متواضع باشد، خداوند مقامی رفیع به او اعطا خواهد کرد.